Train driver apologizes, vows to take responsibility for crash